Valoració de llocs de treball – RD 902/2020

Javier RodríguezConsultoria, Empresa, Recursos Humans

Avui us venim a parlar del RD 902/2020 d’igualtat retributiva entre homes i dones, publicat el passat 13 d’octubre. Vols saber en que pot afectar aquest Reial Decret en matèria de política retributiva i valoració de llocs de treball a la teva empresa? A continuació t’ho expliquem. 

Reial Decret 902/2020

La fi perseguida en aquest Reial decret és la d’assenyalar quines són les obligacions de les organitzacions en diferents aspectes com són, entre d’altres:

 • Concepte de treball d’igual valor.
 • Obligació de dur a terme un registre retributiu.
 • Transparència retributiva després de realitzar una correcta valoració dels llocs de treball.

Centrant-nos en aquesta última, el Reial decret fa esment a l’article 28 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors. Aquest article regula el principi d’igualtat retributiva per treball d’igual valor entre homes i dones. En ell s’especifica que la valoració dels llocs de treball s’ha de realitzar podent assignar una puntuació o valor numèric. D’aquesta manera, es fa essencial el poder realitzar una valoració a través d’un procés quantitatiu. 

El resultat d’aquesta valoració de llocs de treball haurà de ser inclosa en el pla d’igualtat, sent causa justificativa de les retribucions assignades a les diferents categories de l’empresa. Gràcies a aquestes valoracions s’assegura que es pugui atribuir objectivament, després de valoració i ponderació dels factors establerts, les correctes categories laborals i retribucions salarials als empleats que les executin. Així no es podrà produir discriminació salarial per raons de sexe. 

Dates d’inclusió en el pla d’igualtat

Les dates d’inclusió en el pla d’igualtat dependran de la situació actual de l’empresa, sent aquestes:

 • Empreses amb un pla d’igualtat vigent amb implantació prèvia al 14 d’abril de 2021: Hauran d’incloure la valoració de llocs de treball en la primera data de renovació del pla d’igualtat o el 14 de gener de 2022.
 • Empreses que no comptin amb un pla d’igualtat previ al 14 d’abril de 2021 i més de 100 treballadors: Hauran d’incloure aquesta valoració de llocs de treball, a més de la resta d’apartats especificats en el Reial decret 902/2020 a l’hora d’implantar el pla d’igualtat, el qual hauria d’estar ja realitzat.
 • Empreses que no comptin amb un pla d’igualtat previ al 14 d’abril de 2021 i tinguin entre 50 i 100 treballadors: Hauran de realitzar el pla d’igualtat i aplicar la valoració de llocs de treball i la resta d’apartats especificats en el Reial decret 902/2020 anteriorment al mes de març de 2022.

Si la teva empresa no compta encara amb una valoració de llocs de treball adaptada a aquest nou Reial decret 902/2020, no et preocupis, des de Consultcat us ajudem a realitzar-la!

Com?

Senzill. La nostra metodologia compta amb dues parts diferenciades, on la primera consisteix a dissenyar el sistema de valoració i la segona a realitzar la valoració per als diferents llocs de treball de l’organització. Si us interessa, a continuació us comentem una mica més detallat aquest procés:

Fase 1. Disseny del sistema de valoració

El disseny del sistema de valoració quantitatiu comprendrà quatre punts a desenvolupar. Aquests punts són els que es mostren al gràfic següent.

1. Definició dels factors de valoració

Per a iniciar el sistema de valoració, el primer pas que s’haurà de dur a terme serà definir els factors de valoració. Per a cadascun d’aquests factors es durà a terme una descripció acurada, establint una escala de valoració amb els seus nivells d’exigència i definició de cadascun d’aquests nivells. Alguns exemples de factors són:

 • Formació acadèmica necessària.
 • Formació específica necessària en matèries concretes.
 • Necessitat d’idiomes.
 • Supervisió.
 • Treball per torns.
2. Agrupació dels factors en tipus

Definits els diferents factors a valorar, s’agruparan en diferents tipologies de factors, com poden ser:

 • Factors de coneixements.
 • Factors d’aptituds.
 • Factors de responsabilitat.
 • Factors de condicions de treball.
3. Assignació de pesos percentuals a cada tipus de factor

Seguidament, es procedirà a donar un pes o valor percentual a cada tipologia de factors d’acord al valor aportat per cada un d’ells a l’empresa, sent la suma total d’aquests pesos o valors percentuals del 100%.

4. Assignació de pesos percentuals a cada factor dins del seu tipus

Finalment, dins de cada tipologia de factors s’estableix també un pes o valor percentual individual per a cadascun dels factors a avaluar.

Fase 2. Valoració dels llocs de treball

Disposant del sistema de valoració dels llocs de treball de manera quantitativa es durà a terme la valoració dels diferents llocs de treball de l’organització. Per poder aconseguir l’èxit d’aquesta segona fase s’executaran tres subfases, les quals s’exposen a continuació.

1. Identificació dels llocs de treball

L’inici d’aquesta segona fase parteix de la identificació de tots els llocs de treball de l’organització, tenint-los separats pel nom atribuït dins de la companyia.

2. Descripció dels llocs de treball

Seguidament, es procedeix a portar una descripció de cada lloc de treball amb el major grau de detall possible. Per a cadascun d’ells s’obtindrà un document concís d’informació objectiva que identifica les tasques a realitzar i la responsabilitat que implica cada lloc. 

Aquestes descripcions estaran basades en la naturalesa del treball i no de la persona que en un moment donat l’ocupa. 

Un exemple d’alguns punts que contindran les descripcions de llocs de treball són:

 • Denominació i objectius del lloc de treball.
 • Àrees de responsabilitat.
 • Descripció de les tasques i funcions claus del lloc.
 • Relacions i entorn del lloc.
 • Competències requerides (nivell d’estudi, habilitats, actituds, experiència prèvia).
 • Condicions (horaris, riscos).
3. Valoració de cada lloc de treball amb el sistema definit

Identificats i descrits els llocs, es procedeix a valorar-los amb els factors definits en el sistema de valoració, obtenint un valor diferent per a cadascun dels llocs. 

Com haureu pogut veure, la necessitat de realitzar una correcta valoració de treball és essencial per tal d’aconseguir arribar a la tant desitjada, com necessària, meta en matèria d’igualtat retributiva.

A Consultcat estirem encantats d’ajudar-vos en la seva elaboració. Escriviu-nos aquí i ens posarem en contacte de seguida. 

Fins aviat!

Comparteix