La importància de la planificació estratègica en l’empresa

Javier RodríguezConsultoria, Empresa, Gestió

La presa de decisions és una de les situacions més difícils de gestionar a les que hem de fer front. Això és especialment transcendent quan aquestes decisions marcaran el mitjà/llarg termini. Agafant un exemple il·lustratiu i enfocat a la presa de decisions personals, segur que quan vau triar en què formar-vos, en el que pensàveu era “De què m’agradaria treballar en el futur?”. O en decidir la compra/lloguer d’un habitatge, la vau triar pensant “En quina ciutat m’agradaria viure? Quin serà el meu millor moment econòmic per a poder accedir a l’habitatge?”. Aquestes preses de decisions són les que marquen el nostre present. Podria dir-se llavors que… Hem dissenyat a través de la planificació estratègica el nostre futur i hem establert el camí per a arribar on volíem?

Després d’entendre la importància de la planificació en l’àmbit personal, podem fer una extrapolació en l’àmbit empresarial. És a dir, les accions que es realitzin avui en l’empresa marcaran el seu futur, per la qual cosa han de tenir un objectiu establert.

En el post d’avui parlarem de la planificació estratègica, per què és necessària i quins són els passos a seguir per a realitzar-la.

Planificació estratègica

Planificar estratègicament consisteix a definir les metes de l’organització, marcant l’estratègia a seguir per a aconseguir-les a través de la coordinació del treball. És a dir, el seu objectiu és el d’aconseguir la visió (Moment futur desitjat) mitjançant la definició i execució d’estratègies a través de la seva missió (Moment actual), donant resposta a tres preguntes clau:
 • Què s’ha d’aconseguir?
  • OBJECTIUS.
 • Com s’ha d’aconseguir?
  • PLANS D’ACCIÓ I RECURSOS.
 • Quan?
  • DEFINICIÓ DE TERMINI TEMPORAL.

Per què planificar?

Són moltes les raons per les quals tenir una planificació estratègica perfectament definida és important. Algunes d’elles són:

 1. Marca la direcció de l’organització. A través d’un procés reflexiu i d’anàlisi es determina on hauria d’estar l’empresa en un període de temps, marcant així quina és la direcció que aquesta ha de seguir.
 2. Redueix la incertesa. Marcar una estratègia i fer el seu seguiment permet anticipar canvis, valorar els seus impactes i preparar respostes.
 3. Permet innovar. Disposar d’objectius a mig/llarg termini afavoreix un ambient d’innovació, en el qual es busquin noves maneres d’obtenir millors resultats. Aquest aspecte és molt important, ja que com vam veure en el post “la supervivència de les empreses a través de la innovació” aquelles empreses que no innoven, cada vegada tenen una menor longevitat.
 4. Afavoreix la cooperació. Si tot l’equip sap quina és la meta a aconseguir, els seus esforços se centraran a aconseguir la seva consecució, fomentant el treball en equip.
 5. Optimitzar recursos. Tenir ben definides les metes i la manera d’arribar a elles, així com treballar coordinadament, permet reduir les redundàncies en l’organització.
 6. Previsió. Saber què es vol fer i com es farà permet que es prevegin els recursos necessaris.

Com planificar

El procés de planificació comprèn 5 fases més el seu posterior monitoratge:

Anàlisi inicial

Abans d’iniciar un procés de planificació és important conèixer la situació en la qual es troba l’empresa, tant en l’àmbit intern, com en l’àmbit extern. És per això que una bona eina que utilitzar en aquesta fase és la matriu DAFO, la qual permet conèixer tant les fortaleses i febleses de l’empresa (Anàlisi interna) com les amenaces i oportunitats (Anàlisi externa) que pot trobar-se.

Establiment d’objectius

Una vegada es coneix la situació de l’empresa, és moment de definir els objectius que pretenen aconseguir-se. Els objectius han de complir amb la definició de SMART (Específics, Mesurables, Assolibles, Realistes i en Temps).

A més, també ha d’indicar-se la temporalitat de l’objectiu, de manera que aquests siguin:

 • Objectius estratègics o a llarg termini: Metes fixades en una temporalitat d’1 a 5 anys.
 • Objectius Tàctics o a curt termini: Metes fixades en una temporalitat inferior a un any.

Exemples d’objectius que compleixen aquestes característiques són:

 • Increment de les vendes del producte X en un 15% en el segon trimestre de l’any.
 • Aconseguir 50.000 usuaris actius en la plataforma per a desembre 2024.
Disseny de l’estratègia

La tercera fase marcarà quina és l’estratègia per a aconseguir els objectius plantejats en el temps establert. És a dir, marcarà de quina manera es treballarà per a la consecució dels resultats.

Si bé el que marqui l’estratègia serà el producte/servei de l’empresa i la seva situació, alguns exemples d’estratègies podrien ser:

Diferenciació. Realitzar un procés d’innovació del producte que introdueixi elements no existents en el mercat, atraient els clients per la seva exclusivitat.

Competició en preus. Buscar la manera de produir més econòmic per a abaixar els preus de venda i tenir un avantatge competitiu de preus en el mercat.

Pressupost

Com hem comentat prèviament, un dels motius pels quals planificar és necessari és la possibilitat de realitzar previsions. En establir els objectius a aconseguir, s’estableixen també els requisits econòmics necessaris. Aquesta serà l’activitat a realitzar en aquesta fase, definint també els ingressos que esperen obtenir-se.

Implantació

Seguidament, l’estratègia o estratègies seleccionades passaran a implantar-se en l’organització. Aquesta implantació serà causada per la fixació de:

 • Polítiques: Marquen directrius generals amb l’objectiu d’orientar i emmarcar les preses de decisions.
 • Regles: Són instruccions imperatives que indiquen com s’ha d’actuar.
 • Procediment: Passos que indiquen com respondre a una situació/problema.
Monitoratge i control

Una vegada el pla estratègic està en marxa es procedeix a l’última de les fases, la de monitoratge i control. A través de la definició d’indicadors rellevants del negoci que indiquin l’efectivitat del pla establert, serà responsabilitat de la direcció assegurar que els resultats obtinguts són els esperats. En cas que no sigui així, es duran a terme accions de contingència per a solucionar la situació.

Consideracions

Cal considerar que la planificació estratègica es realitza per a posar-la en pràctica; no obstant això, cal ser conscients del dinamisme que existeix en els mercats i aquest document no ha de generar rigidesa. Com sempre, des de Consultcat promovem que l’organització funcioni de manera àgil. Per tant, encara que les bases i guies estiguin establertes, cal estar oberts a valorar les noves situacions i canvis.

Sota la nostra experiència en la realització de plans estratègics i les seves implantacions podem dir que els resultats obtinguts són més que notoris. Per això, si encara no teniu un pla estratègic definit i necessiteu ajuda per a la seva creació, o considereu necessària la seva revisió per a assegurar la validesa, no dubtis a contactar amb nosaltres aquí. Estarem encantats de poder ajudar!

Fins a la pròxima!

Comparteix